Türkiye'nin Her Yerine
ÜCRETSİZ KARGO

 x 

Sepet boş
SEPETİ GÖSTER

Kişisel verilerin korunması, https://www.cityfarm.com.tr (CityFarm) adresinde yer alan internet sitesini ve muhtelif satış noktalarını yöneten Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusunun kimliği

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Ticaret Sicil No:  
Mersis No:  
Vergi Dairesi:  
Vergi Numarası:  
Merkez Adresi:

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:8/1

Sarıyer İstanbul / Türkiye

Telefon: 0 212 332 00 10
İnternet Sitesi: https://www.cityfarm.com.tr/
Eposta Adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ““Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ve Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir.

KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;

 • Kullanıcı Tanım Bilgileri (İsim – Soyisim, TCKN/VKN, üyelik bilgileri, ORYA parolası)
 • İletişim Bilgileri (telefon, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi),
 • Kullanım Verileri (sipariş detayları, sipariş geçmişi, beğeniler, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri)

başta olmak üzere kişisel verileriniz

 • Web sitesi üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
 • Kullanıcıların doğrulanması,
 • Kullanıcılarla iletişim kurulması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Satış ve tahsilat yapılması,
 • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
 • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin ifa edilmesi,
 • Şirket içi değerlendirme yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
 • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi

amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair yasal mevzuatlar kapsamına uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilecektir.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde; taşıma şirketleri, denetim/danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları, şirket hissedarlarıyla, otellerle, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, program ortağı kuruluşları, bankalar ile bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, CityFarm çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesinin kullanılması, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve CityFarm’ın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşme ve bunlara dayalı yükümlülükleri yerine getirmek ve elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemelere ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz için dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla toplanabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Ayrıca, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların (CityFarm’a kayıt olmasalar dahi) ziyaret davranışlarını tarayıcıda kulllanılan cookie (çerez) yöntemi kullanılarak ilişkilendirme ve incelenen ürünler, görüntülenen markalar, ziyaret süresi gibi parametreleri temel alan pazarlama faaliyetleri için bilgi alınabilir.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, şirketimize (“Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:8/1, Sarıyer İstanbul / Türkiye” adresine) yazılı olarak veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. isimli e-posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da CityFarm daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak iletebilirsiniz.

Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu,

bulunması zorunludur.