FREE SHIPPING
to all over Turkey

 x 

Cart empty
SHOW CART

Kişisel verilerin korunması, https://www.cityfarm.com.tr (City Farm) adresinde yer alan internet sitesini ve muhtelif satış noktalarını yöneten Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız. Ayrıca kullanıcıların City Farm kullanımı ile ilgili olarak tarafından toplanan veya kullanıcıların kendi istekleri ile City Farm’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında kullanıcıları bilgilendirmeyi tamamlamaktayız.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVKK’ya göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusunun kimliği

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Ticaret Sicil No: 431715
Mersis No: 0648029376300019
Vergi Dairesi: Maslak
Vergi Numarası: 6480293763
Merkez Adresi:

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:8/1

Sarıyer İstanbul / Türkiye

Telefon: 0 212 332 00 10
İnternet Sitesi: https://www.cityfarm.com.tr/
Eposta Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca yasal mevzuatlar, iş sözleşmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;

 • Kullanıcı Tanım Bilgileri (İsim – Soyisim, TCKN, kimlik fotokopisi, üyelik bilgileri, ORYA parolaları, parola ipuçları)
 • İletişim Bilgileri (Cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, adres),
 • Demografik Bilgiler (Doğum tarihi, yaş, cinsiyet)
 • Kullanım Verileri (Yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, ürünlere ve hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlıklar, beğeniler, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri, IP numarası)

başta olmak üzere kişisel verileriniz

 • Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
 • Kullanıcıların doğrulanması,
 • Kullanıcılarla iletişim kurulması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Satış ve tahsilat yapılması,
 • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
 • Müşterilere daha özellikli hizmetler sunmak için analiz çalışmaları yapılması, araştırma faaliyetleri yürütülmesi, portföy yönetimi gerçekleştirilmesi, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılması, optimizasyon yapılması, potansiyel müşteri bilgisi elde edilmesi, promosyon faaliyetleri yürütülmesi, reklam faaliyetleri yürütülmesi, profilleme ve skorlama yapılması, kullanım verileri ve ilgi alanlarını belirlemesi, etkinlik ve kampanya bilgilendirmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
 • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin ifa edilmesi,
 • Şirket içi değerlendirme yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
 • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi

amacıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, bu kişisel verileri kullanılarak City Farm’ın elde ettiği yeni veriler veya kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine/mobil uygulamaya girdikleri kişisel bilgiler kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde; kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları, City Farm hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, BKM, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla ve anlaşmalı bankalarla bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, City Farm çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesi veya mobil uygulamanın kullanılması, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve City Farm’ın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki Üyelik Sözleşmesi, Kullanım koşulları ve bunlara dayalı yükümlülükleri yerine getirmek ve elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemelere ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz için dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla web sitesine veya mobil ugyulamayı ziyaret eden kullanıcıların (City Farm’a kayıt olmasalar dahi) ziyaret davranışlarını tarayıcıda ve mobil uygulamada kullandığımız cookie (çerez) yöntemi kullanılarak ilişkilendirme ve incelenen ürünler, görüntülenen markalar, ziyaret süresi gibi parametreleri temel alan yeniden hedefleme pazarlama faaliyetleri için bilgi alabilir.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre City Farm’a başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, şirketimize (“Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:8/1, Sarıyer İstanbul / Türkiye” adresine) yazılı olarak veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. isimli e-posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da City Farm daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu,

bulunması zorunludur. City Farm kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve https://www.cityfarm.com.tr adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ve "İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?" başlığı altında belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da işlenmesine açık rızam ile muvafakat ediyorum.